English

M-AIŘ Aplikovaná informatika a řízení

Studijní program

Strojní inženýrství

Forma studia

Forma studia (jazyk výuky, zaměření, studijní plán):

Charakteristika oboru

Studijní obor se vyznačuje interdisciplinárním charakterem. Vychovává vysokoškolsky vzdělané odborníky schopné vyvíjet a aplikovat moderní řídicí a informační technologie, navrhovat a vytvářet řídicí a informační systémy, nasazovat automatizační prostředky pro řízení a regulaci technologických procesů. Značná pozornost je věnována moderním a perspektivním přístupům založeným na umělé inteligenci, znalostním systémům, síťovým aplikacím, vyšším formám řízení, moderním technickým prostředkům automatizace včetně neprůmyslové automatizace a zabezpečovacím systémům.

Cíle oboru

Cílem je výchova odborníků pro vývoj a aplikace informačních technologií, navrhování, realizaci a užívání automatizačních prvků a systémů s využitím moderní výpočetní techniky. Zaměřuje se přitom nejen na problematiku průmyslové výroby, ale také na oblasti nevýrobní automatizace, důraz je kladen na komplexní systémový přístup k automatizaci. Značná pozornost je také věnována moderním a perspektivním přístupům založeným na umělé inteligenci. Absolventi se mohou uplatnit ve firmách, zabývajících se projektováním a vývojem informačních, řídicích a regulačních systémů, tvorbou softwarových produktů, prodejem programů a počítačů. Dále se mohou s výhodou uplatnit u organizací z nejrůznějších oblastí lidské činnosti jako odborníci pro zavádění a provoz automatizačních prostředků, informačních systémů a systémů podpory projekčních, výrobních, marketingových a ekonomicko-správních činností. Mohou pracovat např. jako analytici, systémoví inženýři, správci počítačových sítí a informačních systémů, systémoví programátoři, projektanti a provozní inženýři automatizačních a informačních systémů, operátoři či jako poradci v oblasti automatizace.

Podmínky přijetí ke studiu

Studium oboru předpokládá absolvování bakalářského studia strojního nebo elektrotechnického zaměření. Základním požadavkem je znalost teoretického základu zahrnujícího zejména matematiku, fyziku a informatiku. Obor je primárně koncipován pro absolventy profesního oboru BS Aplikovaná informatika a řízení nebo obecného oboru BS Strojní inženýrství. Absolventi jiných oborů si případně musejí doplnit požadované znalosti v rámci individuálních studijních plánů.

Možnosti uplatnění

Absolventi mají široké možnosti uplatnění jako specialisté pro vytváření a provoz informačních a automatizačních systémů či jako poradci v oblastech automatizace a informatiky. Mohou se uplatnit rovněž jako analytici, systémoví či specializovaní programátoři, správci počítačových sítí a informačních a znalostních systémů.
Absolventi magisterského oboru mohou pokračovat ve studiu v příbuzných doktorských studijních programech a získat titul doktor (Ph.D.).

Možnosti stáží nebo zahraničních pobytů, zahraniční spolupráce

Ústav automatizace a informatiky má četné kontakty s řadou renomovaných zahraničních univerzit – např. Technische Universität Wien (Rakousko), Molde University College (Norsko), University of Vaasa (Finsko), University College Dublin (Irsko), Nottingham Trent University (Velká Británie), University of Applied Sciences Zittau (Německo), Slovenská technická univerzita v Bratislavě (Slovensko) a Technická univerzita v Košiciach (Slovensko). Studenti mohou studovat na některé z těchto univerzit v rámci programu SOCRATES/ERASMUS.

Pedagogický poradce

prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D.