English

VPP Optimalizace procesů a projektů

předmět stupeň ročník semestr obor
VPP 2 2 letní Aplikovaná informatika a řízení
VPP 2 2 letní Aplikovaná informatika a řízení (P)
VPP-K 2 2 letní Aplikovaná informatika a řízení
VPP-K 2 2 letní Aplikovaná informatika a řízení (P)

Garant

prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D.

Anotace

Základy matematické teorie procesů. Optimální regulace. Bellmanův princip jako nástroj optimalizace víceetapových procesů s obecně nelineární kriteriální funkcí. Strategie optimálního rozhodování. Dynamické programování jako nástroj tvorby metod k řešení deterministických i stochastických rozhodovacích optimalizačních problémů v diskrétním i spojitém oboru a jeho výpočetní aspekty. Pontrjaginův princip maxima. Fuzzy regulace. Aplikace metod v řešení praktických problémů z oblasti ekonomického rozhodování a v řízení technologických procesů. Optimalizace procesů projektového řízení v etapách vícekriteriálního výběru projektů do portfolia při omezených zdrojích, tvorby časových rozvrhů projektů v deterministickém, stochastickém i fuzzy případě, nákladové analysy projektů a sledování odchylek mezi reálným a rozvrhovaným průběhem projektů.

Další informace: VPP, VPP-K