English

9OMA Optimalizace a matematické aspekty řízení procesů

předmět stupeň ročník semestr obor

Garant

doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc.

Anotace

Doktorandi se seznámí se základy matematické teorie procesů v souvislosti s formalizovaným popisem procesů a jejich optimalizací. Naučí se analyzovat a navrhovat strategii optimálního rozhodování a optimálního řízení důležitých regulovatelných procesů včetně procesů projektového řízení. Seznámí se s metodami, přístupy a algoritmy, založenými na Bellmanově principu optimality a Pontrjaginově principu maxima, naučí se formulovat a řešit problémy optimálního řízení. Získají o optimalizačních metodách znalosti, které jim umožní týmovou spolupráci při řešení složitých situací vyskytujících se u diskrétních i spojitých procesů deterministických, stochastických, i fuzzy procesů. Naučí se aplikovat lineární, konvexní a kvazikonvexní programování a metodu větví a mezí, a provádět analýzu citlivosti optimalizačních problémů. Porozumí základům gradientních a heuristických metod včetně moderních heuristik. Ve výuce budou též využity metody a softwarové systémy, vytvořené na UAI v rámci projektů a výzkumných záměrů, prezentované na mezinárodním fóru v zahraničí. Výše uvedený popis zobrazuje základní obsah a strukturu předmětu. Předmět je však vždy modifikován s ohledem na zaměření disertační práce doktoranda.

Další informace: 9OMA